március 30.

Meghívó

1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (...) önkormányzati rendelete Ózd város területén letelepedni kívánók ingyenes telekhez juttatásának feltételeiről (később kerül feltöltésre)

2. napirend - Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című felhívásra

3. napirend - Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" című felhívásra

4. napirend - Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

5. napirend - Javaslat az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

6. napirend - Javaslat az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága összetételének módosítására

7. napirend - Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására (zárt ülés)

8. napirend - Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány kuratóriumi tagjának megválasztására

9. napirend - Javaslat a komposztáló telepen lévő egyes vagyonelemek, valamint a KDE-266 frsz-ú gépjármű kezelésbe adására

10. napirend - Javaslat vagyonelemek ÓZDINVEST Kft. részére történő üzemeltetésbe adására

11. napirend - Javaslat az ózdi belterületi 1188/6 hrsz-ú ingatlan ÓZDINVEST Kft. üzemeltetéséből való elvonására

12. napirend - Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására

13. napirend - Javaslat társulási tagsági jogviszonyból származó 2015. évi pénzügyi hozzájárulás részbeni megfizetésére

14. napirend - Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016-2017. évi gázbeszerzési szerződésének megkötésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadására

15. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az Ózd Kistérség Többcélú Társulása intézménye részére üzemeltetési szerződéssel ingyenes használatba adott gépjárművek értékesítéséről, selejtezéséről szóló 19/2016. (I.28.) határozat módosítására

16. napirend - Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2015. évi ellátásáról

17. napirend - Közérdekű kérdések, javaslatok, bejelentések

Új napirend - Javaslat az Almási Balogh Pál Kórház részére, eszköz-beszerzésre nyújtandó pénzbeli támogatásra